NSU og StL har nettopp gjennomført en studentboligundersøkelse blant landets studentsamskipnader. 19 av de 25 samskipnadene er med i undersøkelsen, som bekrefter at det fortsatt er langt igjen før vi når målet om en nasjonal dekningsgrad på 20 %.

_siloen_h_yde_jpg_298965v

Den årlige studentboligundersøkelsen viser at den nasjonale dekningsgraden er på knappe 14,66 %. Totalt mangler det godt over 10 000 studentboliger før vi når en dekningsgrad på 20%, men det er før vi tar høyde for at studenttallene sannsynligvis vil stige kraftig de nærmeste årene. Flere og flere ønsker å ta høyere utdanning, og det er ingenting som tyder på at denne trenden vil snu med det første. Regjeringen la rett før sommeren frem stortingsmelding nr. 44 (2008-2009), «Utdanningslinja», hvor de spår at antall studenter i Norge vil øke med ca. 80 000 mellom 2009 og 2013. Det er en dramatisk økning på så kort tid. Det er allerede et stort etterslep på studentboliger, fordi boligbyggingen ikke har skjedd i takt med studentøkningen. Med studentøkningen vil etterslepet bare vokse, med mindre satsningen på bolig opprettholdes og styrkes.

Studenter bruker mesteparten av studiestøtten på bolig, og studentsamskipnadene tilbyr et godt og rimelig alternativ til det private leiemarkedet. Et tilstrekkelig tilbud på studentboliger vil også presse ned boligprisene på det private markedet, slik at alle studenter får mer å rutte med, ikke bare de som bor hos samskipnadene. Derfor er studentboliger et av de viktigste virkemidlene vi har for å sikre lik rett til utdanning. Regjeringen viste vilje til å satse på studentboliger da de bevilget midler til ca. 1000 nye studentboliger i statsbudsjettet for 2009, og ytterligere ca. 300 i tiltakspakken. Jeg håper at denne satsningen vil videreføres etter Stortingsvalget, uansett hvem som havner i regjering.

Reklame