I går deltok jeg på et seminar i regi av Universitetet i Oslo , hvor temaet var hvordan vi skal håndtere studentveksten som er forventet å komme de neste fire årene. Bakgrunnen er en prognose som ble presentert i Stortingsmeldingen Utdanningslinja som ble lagt frem i juni og som skal behandles i Stortinget våren 2010. Prognosen i Utdanningslinja viser en forventet studentvekst på opp mot 80.000 innen 2013, noe som naturlig nok har skapt mye debatt i høst. På seminaret presenterte KD nye oppdaterte prognoser for studentveksten, hvor tallet er justert ned til mellom 17.000 og 33.000 innen 2013:

Tall fra SSB og Kunnskapsdepartementet

De nye prognosene viser en langt mer håndterlig studentvekst enn det som først ble forespeilet, men likevel er en slik økning av studentmassen en stor utfordring for universitetene og høgskolene. Hverken utdanningsinstitusjonene eller studentsamskipnadene er dimensjonert for å håndtere en stor studentvekst. Nå er det viktig at vi får på plass en langsiktig opptrappingsplan for hvordan veksten skal håndteres. Studentorganisasjonenes oppgave blir å sørge for at veksten ikke går på bekostning av hverken utdanningskvaliteten eller studentvelferden.

Reklame